2015 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam – invitation

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Nov 6th to 15th – Daily puRappAdu, thirumanjanam, 4000 dhivya prabandha sEvAkAlam, etc. adhyApaka kainkaryam by Sri varavaramuni sambandhis trust (http://varavaramuni.com)

Invitation2015_mAmunigaL_invitation_1 2015_mAmunigaL_invitation_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *