Monthly Archives: April 2015

2015 – chithrai brahmOthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

IMG-20150428-WA0011

IMG-20150429-WA0002

IMG-20150429-WA0025

Thanks to T N Krishnan swamy and Sudharsan swamy for the pictures

2015 chithrai brahmOthsavam invitation/schedule

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

IMG_0553

 • Important Days
  • April 24th – ankurArppaNam
  • April 25th – dhvajArOhaNam
  • April 28th –  garuda sEvai
  • May 3rd – rathOthsavam and thIrthavAri
  • May 4th – sapthAvaraNam
  • May 5th – vidAyARRi (relaxation)

dhivyaprabandha adhyApakam by srImath paramahamsa ithyAdhi thirukkOvalUr emperumAnAr jIyar and Sri VaraVaraMuni Sambandhi Trust