2019 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

4f7ed259-f5e6-4583-a8fe-baa80525fb63

Daily – thirumanjanam, puRappAdu, dhivya prabanadha sEvAkAlam, vEdha pArAyaNam

dhivya prabandham sEvAkAlam arranged by SrI VaraVaraMuni Sambandhis Trust (http://www.varavaramuni.com/)

Pictures

2018 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

4f7ed259-f5e6-4583-a8fe-baa80525fb63

Daily – thirumanjanam, puRappAdu, dhivya prabanadha sEvAkAlam, vEdha pArAyaNam

dhivya prabandham sEvAkAlam arranged by SrI VaraVaraMuni Sambandhis Trust (http://varavaramuni.com)

Pictures

2018 chithrai brahmOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Apr 21 to May 1

2017 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

4f7ed259-f5e6-4583-a8fe-baa80525fb63

Daily – thirumanjanam, puRappAdu, dhivya prabanadha sEvAkAlam, vEdha pArAyaNam

dhivya prabandham sEvAkAlam arranged by SrI VaraVaraMuni Sambandhis Trust (http://varavaramuni.com)

Pictures

Invitation

2016 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

4f7ed259-f5e6-4583-a8fe-baa80525fb63

Picture courtesy : kOlAhalan swamy, krishNan swamy, sundararAman swamy

2016 brahmOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

April 12th to 23rd – chithrai brahmOthsavam

100_3288

Thanks to kOlAhalan swamy, lakshmi narasimhan swamy and rAgavan swamy for the pictures