2020 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:
SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

12-Oct – day 1 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1429409437261466

13-Oct – day 2 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1429576693911407

14-Oct – day 3 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1429582017244208

15-Oct – day 4 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1430475277154882

16-Oct – day 5 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1435246256677784

17-Oct – day 6 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1435252106677199

18-Oct – day 7 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1435256306676779

19-Oct – day 8 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1435259880009755

20-Oct – day 9 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1435265023342574

21-Oct – day 10 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1435273050008438

2019 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

4f7ed259-f5e6-4583-a8fe-baa80525fb63

Daily – thirumanjanam, puRappAdu, dhivya prabanadha sEvAkAlam, vEdha pArAyaNam

dhivya prabandham sEvAkAlam arranged by SrI VaraVaraMuni Sambandhis Trust (http://www.varavaramuni.com/)

Pictures

2018 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

4f7ed259-f5e6-4583-a8fe-baa80525fb63

Daily – thirumanjanam, puRappAdu, dhivya prabanadha sEvAkAlam, vEdha pArAyaNam

dhivya prabandham sEvAkAlam arranged by SrI VaraVaraMuni Sambandhis Trust (http://varavaramuni.com)

Pictures

2018 chithrai brahmOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Apr 21 to May 1

2017 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

4f7ed259-f5e6-4583-a8fe-baa80525fb63

Daily – thirumanjanam, puRappAdu, dhivya prabanadha sEvAkAlam, vEdha pArAyaNam

dhivya prabandham sEvAkAlam arranged by SrI VaraVaraMuni Sambandhis Trust (http://varavaramuni.com)

Pictures

Invitation

2016 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

4f7ed259-f5e6-4583-a8fe-baa80525fb63

Picture courtesy : kOlAhalan swamy, krishNan swamy, sundararAman swamy